شاخص
نیمه دوم سال1389
نیمه اول سال 1390
شهری
روستایی
جمع
شهری
روستایی
جمع
درصد کودکان زیر 8 سال دچار اختلال رشد
                  1127
% 8/15 = _____
               7128
                  1679
% 3/8 = _____
               20227
                  2806
% 2/10 = _____
               27355
                  816
% 4/4 = _____
               5646
                   869
% 6/ 9 = _____
               8986
                  1685
% 12 = _____
               14632
درصد کودکان زیر 8 سال دچارکوتاه قدی شدید
                  7
% 1/0 = _____
               4973
                  38
% 3/0 = _____
               12214
                  45
% 2/0 = _____
               17187
                  36
% 6/0 = _____
               5646
                  36
% 2/0 = _____
               14552
                  72
% 36/0 = _____
               20198
درصد کودکان زیر 8 سال دچار کم وزنی شدید
                  18
% 1/0 = _____
               9439
                  130
% 5/0 = _____
               23108
                  148
% 4/0 = _____
               32547
                  43
% 7/0 = _____
               5410
                  59
% 4/0 = _____
               14433
                  102
% 5/0 = _____
               19843
درصد سالمندان با BMI بالاتر از 30
                  85
% 22 = _____
               385
                  445
% 7/7 = _____
               5764
                  530
% 6/8 = _____
               6149
                  155
% 8/23 = _____
               650
                  436
% 7/6 = _____
               6506
                  591
% 2/8 = _____
               7156
درصد مادران باردار با 8/19 <   BMI
                  41
% 09/3 = _____
               1327
                  394
% 6/11 = _____
               3398
                  435
% 2/9 = _____
               4725
                  53
% 2/6 = _____
               848
                  263
% 8/9 = _____
               2663
                  316
% 0/9 = _____
               3511
درصد افراد چاق بالای 30 سال با    
   30   BMI   > 
                  252
% 3/24 = _____
               1035
                  1614
% 3/13 = _____
               12128
                  1866
% 1/14 = _____
               13163
                       30
% 07/23 = _____
                   130
                  1744
% 8/15 = _____
               10982
                  1774
% 9/15 = _____
               11112
درصد سالمندان با BMI کمتر از 22
                  46
% 3/19 = _____
               238
                  919
%8/26= _____
               3424
                  965
%3/26 = _____
               3662
                  306
%8/26 = _____
               1138
                 737
% 1/36 = _____
               2038
                  1043
% 8/32 = _____
               3176
درصد دانش آموزان اول ابتدایی با منحنی BMI کمتر از 5 %
صفر
                  532
% 1/21 = _____
               2513
                  532
% 1/21 = _____
               2513
                  105
%5/10 = _____
               992
                  833
% 9/19 = _____
               4177
                  938
% 1/18 = _____
               5169
درصد دانش آموزان اول ابتدایی با منحنی BMI بیشتر از 85 %
صفر
                  112
% 4/4 = _____
               2513
                  112
% 4/4 = _____
               2513
                  79
% 9/7 = _____
               992
                  242
%8/5 = _____
               4132
                  321
% 2/6 = _____
               5124
درصد کودکان بهبود یافته تحت پوشش توزیع یک وعده غذای گرم
                        تعداد کودکان بهبود یافته                                   78
                _________________________     =              _____     =    75 %
                    کل کودکان دارای اختلال رشد                               104

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1390-6-31 13:08        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ