برنامه پيشگيري ازبتا تالاسمي ماژور
      ×         تعيين گروههاي هدف -دانش آموزان مقطع دبيرستان وراهنمائي
 
      ×         برنامه ريزي جهت آموزش گروههاي هدف
 
      ×         آموزش درخصوص اهميت آزمايشات قبل از ازدواج
 
      ×         غربالگري داوطلبين ازدواج باانجام آزمايش خون
 
      ×         شناسائي زوج مينورهاي بتا تالاسمي
 
      ×         مشاوره با زوج مينورهاي شناسائي شده
 
      ×         در صورت مصمم بودن به ازدواج صدور مجوز با اخذ تعهد
 
      ×         پيگيري زوج ناقلين ازدواج كرده از طريق خانه هاي بهداشت
 
      ×         درج **قرمزرنگ درکناراسامی زوج ناقلین دردفترتنظیم خانواده
 
      ×         تحت پوشش قراردادن زوج ناقلين از نظر پوشش تنظيم خانواده
      ×         پيگيري زوج ناقلين قبل از هفته هشتم بارداري جهت معرفي به آزمايشگاه ژنتيك(تشخيص قبل از تولد) توسط بهورزان وواحد بيماريهاي غيرواگير
 
      ×         شناسائي خانواده هاي داراي فرزند تالاسمي شديد وبررسي وضعيت تنظيم خانواده آنها
 
      ×         بررسي وضعيت واكسيناسيون بيماران تالاسمي
 
      ×         ارسال آمار مرگ وتولد بيماران تالاسمي توسط خانه هاي بهداشت
 
      ×         اجراي استراتژي سوم برنامه تالاسمي جهت زوجيني كه قبل از سال 72 ازدواج كرده اند .
 
      ×         استقرار3استراتژی برنامه تالاسمی
 
 
ديابت
 
    ×      ادامه غربالگري ديابت جهت افراد 30 سال به بالا (براساس فرمهاي غربالگري موجود در خانه هاي بهداشت)وافزايش شاخص آن به ميزان 100 درصددرمنطقه تحت پوشش
      ×         شناسائي بيماران مبتلا به ديابت
      ×         راه اندازي تيم ديابت با مسئوليت پزشك مركز وهمكاري كاردان وبهورز
    ×      ثبت دقيق آمار بيماران مبتلا به ديابت درمنطقه ومركز بهداشتي درماني توسط تيم ديابت در فرم پیگیری بیماران درخانه های بهداشت ومراکزبهداشتی درمانی
      ×         ويزيت بيماران ديابتي حداقل هرسه ماه يكبار توسط پزشك مركز بهداشتي درماني
    ×      ارجاع بيماران ديابتي جهت تشكيل پرونده ومشاوره تغذيه به درمانگاه تخصصي بيمارستان امام حسن (ع) در روزهاي سه شنبه وپنج شنبه  هرهفته
      ×         آموزش به بيماران جهت پيشگيري از عوارض زودرس وديررس بيماري توسط تيم ديابت خصوصا پزشك محترم
      ×         پيگيري بيماران ديابتي توسط بهورز وكاردان بهداشتي در صورت عدم مراجعه به موقع به پزشك مركز
      ×         هماهنگي با كارشناس تغذيه مركز بهداشت جهت برگزاري كلاسهاي آموزشي در خصوص تغذيه صحيح به بيماران
      ×         هماهنگي با واحدآموزش بهداشت به منظور آموزش به بيماران
      ×         مراقبت بيماران با اندازه گيري وزن قد ونمايه توده بدني وفشارخون
      ×         انجام آزمايش GCT و   GTT در خانمهاي بارداربه منظور شناسائي ديابت حاملگي
نكته:
      ×          قندخون طبيعي کمتراز100
      ×         100-125پره دیابتیک
      ×         126 وبالاتر بيمار افراد پره ديابتيك به عنوان در معرض خطرديابت محسوب مي شوند وبايد هر سال يكبار مورد آزمايش قند خون قرار گيرند.
      ×         تعيين شيوع وبروز بيماري ديابت در منطقه تحت پوشش
      ×         ارسال آمار موارد جديد بيماري ومرگ هر 6ماه يكبار به مركزبهداشت
 
 
 
 
 
 
فشارخون
 
      ×         غربالگري افراد 30 سال به بالا همزمان با طرح ديابت در منطقه تحت پوشش
              
      ×         شناسائي بيماران مبتلا به پرفشاري خون
          
      ×         تشكيل پرونده جهت هربيمار درپوشه خانوار
         
      ×         مراقبت توسط بهورزهر ماه يكبار وتوسط پزشك هرسه ماه يكبار
 
      ×         ثبت مراقبتها ئي كه توسط پزشك انجام ميشود در پرونده بيمار ودر قسمت مربوط به دستورات پزشك
 
      ×         ثبت اسامي بيماران در فرم پيگيري بيماران مبتلا به پرفشاري خون درخانه های بهداشت ومراکزبهداشتی درمانی
 
      ×         نظارت برنحوه تكميل صحيح فرمها توسط پزشك مركز
      ×         تعيين شيوع وبروز بيماري پرفشاري خون در منطقه تحت پوشش
      ×         برگزاري كلاسهاي آموزشي در خصوص پيشگيري از عوارض فشارخون جهت بيماران
      ×         پيگيري بيماران در صورت عدم مراجعه به موقع
      ×         ارسال آمار بيماران جديد مبتلا به فشارخون به مركز بهداشت هرسه ماه يكبار
      ×         ارسال آمار موارد مرگ ناشي از بيماري فشارخون به مركز بهداشت هر6 ماه يكبار
 
 
 
 
 
 
 
 
 
سوانح وحوادث
 
 
   ×    آموزش به بهورزان درخصوص قراردادن چك ليست ايمني منزل بر روي پوشه هاي خانوار وتكميل آن بصورت سالیانه
      ×        بررسي ميزان خانوارهائي كه براساس چك ليست ايمني منزل فاقد شرايط استاندارد مي باشند .
      ×        آموزش به خانوارهاي داراي مشكلات ايمني منزل توسط بهورزان
      ×        تكميل فرم مربوط به مصدومين حوادث خانگي توسط بهورزان بصورت ماهيانه وارسال به مركز بهداشت
   ×    برآورد آماري مربوط به بالاترين مصدوميتها براساس فرم ثبت مصدومين وبرنامه ريزي درجهت كاهش اين مصدوميتها
      ×        تعیین بیشترین آسیبها در منازل روستائی که ناشی ازعدم رعایت نکات ایمنی است.
 
هيپوتيروئيدي-فاويسم پي .كي .يو- گالاکتوزومیا
 
      ×        آموزش به زنان باردار در طول دوران بارداري در خصوص لزوم انجام آزمايشات نوزادان
      ×        پيگيري نوزادان متولدشده درروز 5-3 تولد جهت ارجاع به آزمايشگاه توسط بهورزان
      ×        پیگیری نوزادان مبتلا به هرکدام ازبیماریها جهت پیشگیری از عوارض بیماریها
 
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1390-6-1 9:52        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ     
 


تمامي حقوق اين وب سايت متعلق به شبكه بهداشت و درمان شهرستان داراب مي باشد

آدرس : داراب-خيابان پيروزي