فرایند انجام آزمایشات قبل ازازدواج 
1- عنوان فرایند: انجام آزمایشات قبل ازازدواج
2- هدف فرایند: شناسائی زوج ناقلین تالاسمی درمتقاضیان ازدواج
3- خدمت دهندگان : مرکزبهداشت شهرستان داراب ( واحدبیماریهای غیرواگیر)
4- خدمت گیرندگان: کلیه متقاضیان ازدواج
5- دامنه مسئولیت : رئیس شبکه- رئیس مرکزبهداشت- پزشک مشاورتالاسمی(خانم دکترترابی-خانم دکترایزدیخواه) - کارشناس غیرواگیر
6- مراحل انجام کار:
- مراجعه زوجین به دفترخانه ازدواج باارائه شناسنامه و2قطعه عکس ازهرنفرودریافت معرفی نامه به مرکزبهداشت
- مراجعه به مرکزبهداشت (همه روزه ) ودریافت معرفی نامه به آزمایشگاه مرکزبهداشت
- مراجعه به آزمایشگاه(همه روزه) و ارائه نمونه خون وادرار توسط زوجین (حداکثرتاساعت 9صبح)
- دریافت نتیجه آزمایش خون وعدم اعتیاد درهمان روز (ساعت 12ظهر) از آزمایشگاه ومراجعه به مرکزبهداشت
نکته :درصورتیکه آزمایش عدم اعتیادمشکوک باشد 2روز بعد نتیجه قطعی  آن درصورت منفی شدن به زوجین ودرصورت مثبت شدن به صورت محرمانه به رئیس مرکز بهداشت  اعلام می گردد.
- بررسی نتیجه آزمایش خون توسط پزشک مشاور تالاسمی وتفسیر آن طبق دستورالعمل کشوری برنامه تالاسمی و درصورت عدم مشکل تایید می گردد.
- درصورتیکه نتیجه آزمایش خون طبق دستورالعمل کشوری تالاسمی تاییدنشد آزمایشات تکمیلی جهت زوجین توسط پزشک مشاور درخواست می شود.
- مراجعه زوجین درروزبعدبه آزمایشگاه جهت انجام آزمایشات تکمیلی
- دریافت نتیجه ازآزمایشگاه توسط زوجین ومراجعه مجدد به پزشک مشاورتالاسمی
- بررسی نتایج آزمایشات تکمیلی وارائه نظریه پزشک مشاورتالاسمی
- درصورتیکه پس ازبررسی نتایج هر2نفر ناقل تالاسمی باشند 3-2جلسه مشاوره جهت آنها برگزارمی گرددو درصورت پافشاری به ازدواج جهت انجام آزمایش ژنتیک به آزمایشگاه شهیددستغیب معرفی می شوند.
- درصورتیکه یکی ازدونفر ناقل تالاسمی ودیگری مشکوک به کم خونی فقرآهن باشد جهت فردمشکوک به کم خونی فقرآهن یک دوره یک ماهه آهن درمانی انجام می شود ومجددا یک ماه بعد جهت همان فرد آزمایش خون انجام می شود . درصورت تاییدمجوزصادرمی شودودرصورت عدم تایید به آزمایشگاه رفرانس استان (نادرکاظمی ) معرفی می شودکه درآنجا پس ازبررسیهای لازم نتیجه قطعی به مرکزبهداشت اعلام وبراساس آن مجوز صادرمی شود.
 
- درصورتیکه هر 2نفرمشکوک به کم خونی فقر آهن باشند جهت هر2نفر یک دوره آهن درمانی به مدت یک ماه انجام می شود وسپس مورد ارزیابی مجدد ازنظرآزمایش خون قرارمی گیرند.درصورت تاییدمجوزصادرودرصورت عدم تایید به آزمایشگاه استان معرفی می شوند که درآنجا پس ازبررسیهای لازم نتیجه قطعی به مرکزبهداشت اعلام وبراساس آن مجوز صادرمی شود.
- پس از قطعی شدن نتایج آزمایشات زوجین باشرکت درکلاس تنظیم خانواده (یکشنبه وچهارشنبه هرهفته 11-10صبح)وتلقیح واکسیناسیون توام (همه روزه) مدارک آنهاتکمیل شده و گواهی سلامت جهت آنها به دفترخانه مربوطه صادرمی گردد.
 
7- زمان انجام کار:
یک روز تا سه ماه
 
8- قوانین ومقررات : طبق دستورالعمل کشوری برنامه تالاسمی کلیه آزمایشات زوج ناقلین می باید درآزمایشگاه مرکز بهداشت انجام ونتیجه آن توسط پزشک مشاورتالاسمی تفسیر وتایید گردد. بدیهی است ارائه نتایج آزمایشات مربوطه درآزمایشگاههای بخش خصوصی فاقداعتبارلازم می باشد.
9- فرم :
 فرم شماره 1 ( خدمات آزمایشگاهی ژنتیک وتشخیص پیش ازتولد)
فرم شماره 2( درخواست آزمایشات تکمیلی ومشاوره تخصصی )
 فرم شماره 3( تعهدنامه )
 
10- تکنولوژی- تجهیزات – امکانات:
 
دستگاه سل کانتر- دستگاه الکتروفروزیس- دستگاه اسپکتروفوتومتر - کیت A2 – کیت الکتروفورز- رولرمیکسر- لوله های یک بارمصرف CBC
 
11- مدارک موردنیاز: 2قطعه عکس ازهریک از زوجین- شناسنامه-معرفی نامه از دفترخانه ازدواج – معرفی نامه ازمرکزبهداشت- واریزوجه نقدطبق تعرفه
 
12- دامنه کاربرد: درسطح شهرستان
 
 
جدول زمان بندی فرایند انجام آزمایشات قبل ازازدواج
 
عنوان فعالیت
زمان اجرا
مدت زمان
صدورمعرفی نامه جهت انجام آزمایش خون
همه روزه
10دقیقه
انجام خونگیری اززوجین
همه روزه
نیم ساعت
تفسیرنتایج آزمایشات
همه روزه
10دقیقه
شرکت درکلاس مشاوره تنظیم خانواده
روزهای یکشنبه وچهارشنبه
1ساعت
تلقیح واکسن توام
همه روزه
10دقیقه
ارجاع جهت انجام آزمایشات تکمیلی(درصورت عدم تاییدآزمایش اولیه)
1روزالی 2هفته
نیم ساعت
تفسیرنتایج
یک روز
نیم ساعت
مشاوره بازوجین درصورتیکه ناقل تالاسمی باشند
دوالی 3جلسه
هرجلسه نیم ساعت
ارجاع جهت انجام آزمایشات ژنتیک درصورت اصراربه ازدواج
یک روز
20دقیقه
صدورمجوزازدواج بعدازانجام آزمایشات ژنتیک(درصورت کامل بودن مدارک)
یک روز
یک ساعت
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1390-6-1 9:49        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ     
 


تمامي حقوق اين وب سايت متعلق به شبكه بهداشت و درمان شهرستان داراب مي باشد

آدرس : داراب-خيابان پيروزي