« آذر,1396 »
ش ی د س چ پ ج
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
 

نظرسنجی

نظر شما درباره این وب سایت چیست؟
خوب
متوسط
ضعیف
بسیار ضعیف


نمایش نتایج
 

تبلیغات دریافت فایل متنی برنامه عملیاتی داوطلبان بسیج سلامت

حوزه معاونت بهداشتی
واحد آموزش سلامت
شهرستان داراب
 
کد اصلی برنامه : ی.ب-04
 
 عنوان برنامه : شبکه یاوران بسیج سلامت
   هدف کلی      : ارتقای سلامت جامعه از طریق مشارکت بین بخشی مرکز بهداشت استان و نیروی مقاومت 
                            بسیج در سطح شهرستان
 
جدول اهداف اختصاصی
 
 
 
کد فرعی
 
 
هدف اختصاصی
 
میزان یا درصد افزایش شاخص طی پنج یا ده سال گذشته
 
استاندارد یا هدف نهائی
 
هدف تعین شده سه ساله با توجه به روند برنامه و شاخص برنامه توسعه مربوطه
هدف گذاری سالیانه
 
سال 89
سال90
سال 91
سال پایه
سال 88
افزایش یا کاهش
پیش بینی
محقق شده
پیش بینی
محقق شده
پیش بینی
محقق شده
1
افزایش نسبت مربی به بسیجی شهرستان از 1 به 1430 کنونی به 1 به 715 تا پایان سال 1391
صفر
1 به 1430
 
1 به 500
1 به 715
1 به 1250
 
1 به 909
 
1 به 715
 
2
افزایش بسیجیان آموزش دیده در زمینه مفاهیم سلامت از 24 درصد کنونی به میزان 50 % تا پایان سال 1391
صفر
10%
10%
100%
50%
30%
 
40%
 
50%
 

حوزه معاونت بهداشتی
واحد آموزش سلامت
شهرستان داراب
کد اصلی برنامه : ی.ب-04
 عنوان برنامه : شبکه یاوران بسیج سلامت
 هدف اختصاصی : افزایش نسبت مربی به بسیجی شهرستان از 1 به 1430 کنونی به 1 به 1250 تا پایان سال 1389
 
جدول فعالیتهای برنامه کد : ی.ب-04
 
 
ردیف
 
عنوان فعالیتها
 
مجری
 
زمان شروع
 
زمان پایان
 
شاخص پایش
 
 
اعتبار مورد نیاز
(هزارریال)
    وضعیت اجرا
 
 
علت عدم اجدا
اجرا شده
درحال اجرا
اجرا نشده
1
تشکیل کمیته برنامه داوطلبان سلامت بسیج
آموزش سلامت
29/4/89
29/4/89
-
-
*
 
 
 
2
مشخص نمودن تعداد کل پایگاههای نیروی مقاومت  بسیج شهرستان
"
30/4/89
30/4/89
تعداد کل پایگاهها
-
*
 
 
 
3
تعیین پایگاههای منتخب شهرستان جهت اجرای طرح
"
30/4/89
30/4/89
تعداد پایگاههای فعال
-
*
 
 
 
 
3
تعیین تعداد کل اعضای تحت پوشش هر پایگاه به تفکیک پایگاه
"
30/4/89
30/4/89
تعداد کل بسیجیان تحت پوشش
-
*
 
 
 
4
مشخص نمودن اسامی مسئولین پایگاههای تعیین شده جهت آموزش
"
30/4/89
30/4/89
-
-
*
 
 
 
5
هماهنگی جهت برگزاری کارگاه آموزشی جهت مسئولین پایگاهها و مربیان امداد
"
30/4/89
30/4/89
-
-
*
 
 
 
6
برگزاری کارگاه آموزشی جهت مسئولین پایگاهها و مربیان امداد و بهداشت  در زمینه مفاهیم سلامت
"
31/4/89
31/4/89
-
1000000
*
 
 
 


حوزه معاونت بهداشتی
واحد آموزش سلامت
شهرستان داراب
کد اصلی برنامه : ی.ب-04
 عنوان برنامه : شبکه یاوران بسیج سلامت
 هدف اختصاصی : افزایش بسیجیان آموزش دیده در زمینه مفاهیم سلامت از 24 درصد کنونی به میزان 30 % تا پایان سال 1389
 
جدول فعالیتهای برنامه کد : ی.ب-04
 
 
ردیف
 
عنوان فعالیتها
 
مجری
 
زمان شروع
 
زمان پایان
 
شاخص پایش
 
 
اعتبار مورد نیاز
(هزارریال)
    وضعیت اجرا
 
 
علت عدم اجدا
اجرا شده
درحال اجرا
اجرا نشده
7
برگزاری4 جلسه آموزشی جهت اعضای بسیج پایگاه توسط مسئولین پایگاه و مربیان امداد در زمینه مفاهیم سلامت
آموزش سلامت
1/5/89
29/6/89
تعداد کل بسیجیان آموزش دیده
-
*
 
 
 
8
تکمیل فرم شماره 1 ثبت آموزش ها توسط مسئولین پایگاههای بسیج و ارسال به واحد آموزش سلامت
"
30/6/89
30/6/89
-
-
*
 
 
 
9
برگزاری کارگاه آموزشی جهت مسئولین پایگاهها و مربیان امداد و بهداشت  در زمینه مفاهیم سلامت
"
31/6/89
31/6/89
تعداد کارگاههای برگزار شده
1000000
*
 
 
 
10
برگزاری4 جلسه آموزشی جهت اعضای بسیج پایگاه توسط مسئولین پایگاه و مربیان امداد در زمینه مفاهیم سلامت
"
1/7/89
28/8/89
تعداد کل بسیجیان آموزش دیده
-
*
 
 
 
11
تکمیل فرم شماره 1 ثبت آموزش ها توسط مسئولین پایگاههای بسیج و ارسال نتایج به واحد آموزش سلامت
"
29/8/89
29/8/89
-
-
*
 
 
 
12
برگزاری کارگاه آموزشی جهت مسئولین پایگاهها و مربیان امداد و بهداشت  در زمینه مفاهیم سلامت
"
30/8/89
30/8/89
تعداد کارگاههای برگزار شده
1000000
 
*
 
 
13
برگزاری4 جلسه آموزشی جهت اعضای بسیج پایگاه توسط مسئولین پایگاه و مربیان امداد در زمینه مفاهیم سلامت
"
1/9/89
28/10/89
تعداد کل بسیجیان آموزش دیده
-
 
*
 
 
14
تکمیل فرم شماره 1 ثبت آموزش ها توسط مسئولین پایگاههای بسیج و ارسال نتایج به واحد آموزش سلامت
"
29/10/89
29/10/89
-
-
 
*
 
 


حوزه معاونت بهداشتی
واحد آموزش سلامت
شهرستان داراب
کد اصلی برنامه : ی.ب-04
 عنوان برنامه : شبکه یاوران بسیج سلامت
 هدف اختصاصی : افزایش بسیجیان آموزش دیده در زمینه مفاهیم سلامت از 24 درصد کنونی به میزان 30 % تا پایان سال 1389
 
جدول فعالیتهای برنامه کد : ی.ب-04
 
 
ردیف
 
عنوان فعالیتها
 
مجری
 
زمان شروع
 
زمان پایان
 
شاخص پایش
 
 
اعتبار مورد نیاز
(هزارریال)
    وضعیت اجرا
 
 
علت عدم اجرا
اجرا شده
درحال اجرا
اجرا نشده
15
برگزاری کارگاه آموزشی جهت مسئولین پایگاهها و مربیان امداد و بهداشت  در زمینه مفاهیم سلامت
"
30/10/89
30/10/89
تعداد کارگاههای برگزار شده
1000000
 
*
 
 
16
برگزاری4 جلسه آموزشی جهت اعضای بسیج پایگاه توسط مسئولین پایگاه و مربیان امداد در زمینه مفاهیم سلامت
"
1/11/89
25/12/89
تعداد کل بسیجیان آموزش دیده
-
 
*
 
 
17
تکمیل فرم شماره 1 ثبت آموزش ها توسط مسئولین پایگاههای بسیج و ارسال نتایج  به واحد آموزش سلامت
 
20/12/89
20/11/89
-
-
 
*
 
 
18
ارائه پسخوراند به مسئولین پایگاهها و مربیان امداد تحت پوشش طرح توسط کارشناس آموزش سلامت
"
25/12/89
25/12/89
-
-
 
*
 
 
19
تکمیل و گزارش فعالیتهای آموزشی داوطلبان بسیج  در سال 1389به مرکزبهداشت  استان
 
27/12/89
27/12/89
-
-
 
 
*
در اسفند ماه اجرا می شود
20
برگزاری آزمون علمی جهت مسئولین پایگاهها و مربیان امداد و بهداشت توسط کارشناس آموزش سلامت و با حضور نماینده نیروی مقاومت بسیج
"
28/12/89
28/12/89
-
-
 
 
*
در اسفند ماه اجرا می شود
21
استخراج نتایج آزمون و تعیین هفت نفر از بهترین کسب شده در شهرستان
"
15/1/90
15/1/90
-
-
 
 
*
در سال  90 اجرا می شودحوزه معاونت بهداشتی
واحد آموزش سلامت
شهرستان داراب
کد اصلی برنامه : ی.ب-04
 عنوان برنامه : شبکه یاوران بسیج سلامت
   هدف اختصاصی : افزایش بسیجیان آموزش دیده در زمینه مفاهیم سلامت از 24 درصد کنونی به میزان 30 % تا پایان سال 1389
 
جدول فعالیتهای برنامه کد : ی.ب-04
 
 
ردیف
 
عنوان فعالیتها
 
مجری
 
زمان شروع
 
زمان پایان
 
شاخص پایش
 
 
اعتبار مورد نیاز
(هزارریال)
    وضعیت اجرا
 
 
علت عدم اجرا
اجرا شده
درحال اجرا
اجرا نشده
22
اعلام اسامی هفت نفر برگزیده به استان
آموزش سلامت
فروردین 1390
فروردین 1390
-
-
 
 
*
در سال  90 اجرا می شود
23
اهداء جوایز به این هفت نفر در هفته سلامت سال بعد ( 1390)
"
هفته آخر خرداد 1390
هفته آخر خرداد 1390
-
1400000
 
 
*
در سال  90 اجرا می شود
24
تعیین فعال ترین مسئولین پایگاههای هر منطقه از شهرستان
"
فروردین 1390
فروردین 1390
-
-
 
 
*
در سال  90 اجرا می شود
25
اعلام اسامی فعال ترین مسئولین پایگاه به استان
"
فروردین 1390
فروردین 1390
-
-
 
 
*
در سال  90 اجرا می شود
26
اهداء جوایز به فعال ترین مسئولین پایگاهها در هفته سلامت سال بعد ( 1390)
"
هفته آخر خرداد 1390
هفته آخر خرداد 1390
-
2000000
 
 
*
در سال  90 اجرا می شود
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1389-12-3 9:11    آمار بازدیدکنندگان   :  30936        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ     
 


تمامي حقوق اين وب سايت متعلق به شبكه بهداشت و درمان شهرستان داراب مي باشد

آدرس : داراب-خيابان پيروزي