باز آموزی اتاق عمل

پرسنل آقایان:

مربی

تاریخ

پناهی

اجرایی

عبدلی

آقای عباسی

11/9/91

پناهی

اجرایی

عبدلی

آقای محمدی

12/9/91

حسن پور

آبسالان

آشنایی

آقای عباسی

13/9/91

حسن پور

آبسالان

ستوده

آقای محمدی

14/9/91

اکبریان

گیسوی

ستوده

آقای محمدی

15/9/91

اکبریان

گیسوی

مرتضوی

آقای عباسی

16/9/91

زارع زاده

مهرابیان

آشنایی

آقای عباسی

17/9/91

 

 

باز آموزی تریاژ

پرسنل آقایان:

مربی آقایان:

تاریخ

کشتکار

ده یادگاری

قربانی

خنجری

11/9/91

کشتکار

ده یادگاری

قربانی

حسن پور

12/9/91

هادی پور

رشید

پورعلی

حسن پور

13/9/91

هادی پور

رشید

پورعلی

حسن پور

14/9/91

معماریان

بشر پور

صداقت

حسن پور

15/9/91

معماریان

سلیمانیان

رئیسی پور

خنجری

16/9/91

رئیسی پور

سلیمانیان

صداقت

خنجری

17/9/91

 

با آرزوی موفقیت برای تمامی همکاران


تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-8-3 11:53        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ