طرح درس کلی بیماریهای واگیر(2)
 
ردیف
عنوان درس
ساعت
تئوری
عملی
محل آموزش
روش ارائه وامکانات مورد نیاز
1
کلیات بیماریهای آمیزشی
2
+
-
آموزشگاه
روش توضیحی وایت بورد،آورهد
2
بیماری ایدز
2
+
-
"
"
3
بیماری ایدز
2
-
+
"
استاد میهمان ،کامپیوتر ونرم افزار مربوطه
4
بیماری سوزاک
2
+
-
"
روش توضیحی وایت بورد،آورهد
5
بیماری سیفلیس
2
+
-
"
"
6
بیماریهای پوستی وکچلی سروریش
2
+
-
"
"
7
کچلی پا کشاله ران وبدن وناخن وروش نمونه برداری
2
+
+
"
روش توضیحی ،نمایش عملی ،وایت بورد ووسایل نمونه برداری
8
بیماریهای آمیزشی
2
-
+
"
ارائه کنفرانس توسط بهورزان
9
بیماریهای پوستی وکچلیها
2
-
+
"
ارائه کنفرانس توسط بهورزان
10
بیماری ایدز وبیماریهای پوستی
2
-
+
"
نمایش فیلم ،ویدیو پروژکتور
11
بیماری زرد زخم وسیاه زخم
2
+
-
"
روش توضیحی وایت بورد،آورهد
12
بیماری جذام
2
+
-
"
"
13
بیماری سالک
2
+
-
"
"
14
بیماری زرد زخم وسیاه زخم جذام و سالک
2
-
+
"
نمایش فیلم ، ویدیو پروژکتور
15
بیماری گال یاجرب وکنفرانس بیماریهای زرد زخم سیاه زخم وجذام
2
+
+
"
روش توضیحی وارائه کنفرانس
16
بیماری سالک وگال
2
-
+
"
"
17
ارزشیابی بیماریهای آمیزشی وپوستی
2
-
+
"
آزمون کتبی
18
بیماری مالاریا
2
+
-
"
روش توضیحی وایت بورد،آورهد
19
بیماری مالاریا
2
-
+
خانه بهداشت آموزشی
وسایل نمونه گیری فرمها وجعبه لام وداروهای مالاریا
20
بیماری مالاریا
2
-
+
آموزشگاه
ارائه کنفرانس توسط بهورزان
21
تکمیل فرمهای بیماریابی وفعالیتهای اجرایی
4
-
+
مرکز بهداشت
فرمهای پیگیری وبیماریابی
22
تهیه لام مالاریا
4
-
+
خانه بهداشت آموزشی
آموزش عملی وسایل لام گیری
23
بیماری مالاریا
2
-
+
آموزشگاه
آزمون کتبی
24
امتحان پایانی بیماریهای واگیر
2
-
+
"
"
 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-8-3 11:53        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ