طرح درس کلی
نام درس : شناخت بدن    پایه اول         تعداد واحد نظری : نیم واحد معادل 15 ساعت و نیم واحد عملی معادل 22 ساعت
 
جلسه
موضوع و عنوان درس
صفحات کتاب
هدف کلی درس
فعالیتهای کلاسی
فعالیتهای جانبی
اول
مقدمه شناخت بدن+فصل اول کتاب(سازمان عملی بدن انسان)
8-1
آشنایی با سه جزء اصلی بدن و واحدهای عملی بدن
توضیح دادن پرسش و پاسخ
پرسش و پاسخ-استفاده از وایت بردو اشکال کتاب
دوم
فصل دوم کتاب (دستگاه اسکلتی –عضلانی از ابتدا تا استخوانهای تنه)
11-9
آشنایی با وظایف دستگاه استخوان بندی و انواع استخوانهای بدن
//
پرسش و پاسخ-استفاده از کتاب –پوستر و ماکت اسکلت بدن-وایت برد-تمرین عملی –فیلم آموزشی
سوم
ادامه فصل دوم(استخوانهای تنه-دست و پا-مفصل و عضلات)
14-12
آشنایی با لستخوانهای تنه و دست و پا-شناختن انواع عضلات و مفاصل
//
//
چهارم
فصل سوم کتاب(دستکگاه گوارش از ابتدای فصل تا مبحث لثه)
21-15
اشنایی با وظایف دستگاه گوارش و اعضای آن-آشنایی با دهان و دندان
//
پرسش و پاسخ –استفاده از کتاب و پوستر مولاژ بدن و مولاژدهان و دندان تمرین عملی روی مولاژ
پنجم
ادامه فصل سوم کتاب(از مبحث لثه تا آخر قصل)
25-22
آشنایی با لثه و بقیه اعضای دستگاه گوارش(مری-معده –روده و 00)
//
//
ششم
امتحان کتبی از فصلهای قبل
25-1
ارزشیابی دانش آموزان
امتحان کتبی
طرح سوالات –گرفتن آزمون کتبی و تصحیح اوراق
هفتم
فصل چهارم کتاب(دستگاه تنفس)
31-26
آشنایی با ساختمان دستگاه تنفسو اجزای آن –آشنایی با چگونگی نقل و انقال گازهای تنفسی
توضیح دادن وپرسش و پاسخ
پرسش و پاسخ- استفاده از کتاب –وایت برد-و ماکت بدن (تمرین عملی روی آن )استفاده از پوستر
هشتم
فصل پنجم کتاب (دستگاه کردش خون از ابتدا تا مبحث فشار خون)
35-32
آشنایی با سیستم گردش خون ساختمان و کار قلب و مفهوم خود کاری قلب
//
//
نهم
ادامه فصل پنجم کتاب(فشار خون +طریقه انداز ادامه فصل پنجم کتاب(فشار خون +طریقه اندازه گیری فشار خون)
38-36
آشنایی با مفهوم فشار خون –طریقه اندازه آشنایی با مفهوم فشار خون –طریقه اندازه گیری فشار خون و آشنایی با قسمتهای مختلف دستگاه فشارخون سنج
//
و تمرین عملی طریقه اندازه پرسش و پاسخ – استفاده از کتاب –وایت برد و پوستر آموزشی و تمرین عملی طریقه اندازه گیری صحیح فشارخون
دهم
فصل ششم(دستگاه ادراری)
42-39
آشنایی با قسمتهای مختلف دستگاه ادراری و وظایف آنها
//پرسش و پاسخ-استفاده از کتاب -پوستر
پرسش و پاسخ – استفاده از کتاب –وایت برد و پوستر آموزشی وماکت بدن- تمرین عملی-فیلم آموزشی
یازدهم
امتحان کتبی از فصلهای 4و5و6کتاب
42-31
ارزشیابی دانش آموزان
امتحان کتبی
طرح سوالات –گرفتن آزمون کتبی و تصحیح اوراق
دوازدهم
فصل هفتم(دستگاه عصبی)
46-43
آشنایی با قسمتهای مختلف دستگاه عصبی
توضیح دادن و پرسش وپاسخ
استفاده از کتاب –وایت برد و پوستر
سیزدهم
فصل هشتم کتاب (خون و دستگاه لنفی)
50-47
آشنایی با خون و ترکیب آن و دستگاه لنفی
 //
پرسش و پاسخ – استفاده از کتاب –وایت برد و پوستر
چهاردهم
فصل نهم(غدد درون ریز)
55-51
آشنایی با غدد داخلی بدن – وظایف غده تیروئید- لوزالمعده و پستان
//
//و مولاژ
پانزدهم
فصل دهم (از ابتدا تا بهداشت دوران قاعدگی)
60-56
آشنایی با دستگاه تولید مثل مرد –وظایف و اعضاو قسمتهای مختلف دستگاه تناسلی داخلی زن و فیزیولوژی دوران قاعدگی
//
 //
شانزدهم
کنفرانس دانش آموزان راجه به بهداشت دوران قاعدگی و یائسگی و
64-61
بهداشت دوران قاعدگی و اختلالات قاعدگی و یائسگی
//
استفاده از مطالب خارج از کتاب –پمفلت و کتاب درسی
هفدهم
فصل یازدهم (از ابتدا تا حس بویایی)
68-65
آشنایی با حواس بینایی و شنوایی (ساختمان و وظایف)
/./
پرسش و پاسخ استفاده از مولاژ چشم و گوش- پوستر و وایت برد
هیجدهم
ادامه فصل قبلی ( از حس بویایی تا آخر)
70-68
آشنایی با حواس بویایی – چشایی لامسه
//
پرسش و پاسخ – استفاده از پوستر
نوزدهم
امتحان کتبی از فصلهای 10 و11
70-56
ارزشیابی دانش آموزان
آزمون کتبی
طرح سوالات – گرفتن آزمون و تصحیح اوراق
بیستم
برگزاری آزمون پایانی
از ابتدا تا پایان درس
//
//
//
 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-8-3 11:53        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ