طرح درس کلی درس کمکهای اولیه پایه یک
 
جلسه
موضوع و عنوان درس
صفحات کتاب
هدف کلی درس
فعالیتهای کلاس
فعالیتهای جانبی
اول
تعریف و اهداف کمکهای اولیه-صفات امدادگر و بررسی انواع حال عمومی
فصل اول کتاب
آشنایی با تعریف و اهداف کمکهای اولیهصفات امدادگر و شناسایی و حال عمومی بیمار و انجام معاینات
توضیح درس به صورت تئوری
پرسش از دانش آموزان و مشاهده وسایل اولیه کمکهای اولیه
جلسه دوم
شناخت علائم حیاتی(نبض –فشار خون –تنفس –دمای بدن و 000)
 
 
 
 
 
فصل دوم
آشنایی با طریقه گرفتن درجه حرارت بدن از طریق مختلف+شناخت انواع ترمومترها –عوامل افزایش دهنده دمای بدن+طریقه ضدعفونی کردن درجه حرارت
توضیح درس+کار عملی طریقه اندازه گیری دمای بدنو طریقه ضدعفونی و تمیز نمودن ترمومترها
پرسش و پاسخ +کار عملی
جلسه سوم
طریقه شمارش نبض و محلهای رایج آن فشار خون (طریقه اندازه گیری و وسایل لازمجهت اندازه گیری BP طریقه گرفتن آن
 
 
ادامه فصل دوم
تعریف فشار خون +شناسایی وسایل لازم جهت اندازه گیری BP +گوشی +طریقه گرفتن نبض+محلهای رایج گرفتن نبض
توضیح درس به صورت تئوری +کار عملی آشنایی با قسمتهای مختلف دستگاه اندازه گیری +گوشی
//
جلسه چهارم
ادامه بحث فشار خون
ادامه فصل دوم
 طریقه گرفتن فشار خون (نکاتی که قبل از گرفتن فشار خون باید رعایت شود +وضعیت صحیح فرد هنگام گر فتن فشار خون)
 
 
 
تئوری+ کارعملی
//
جلسه پنجم
ادامه بحث فشار خون+طریقه اندازه گیری تنفس
//
ادامه جزوه +کار عملی طریقه اندازه گیری تنفس در افراد بزرگسال و نوزادان و عوامل افزایش دهنده تنفس
//
//
جلسه ششم
آشنایی با طریقه |پانسمان کردن و وسایل لازم جهت پانسمان
فصل سوم
آشنایی با اهداف پانسمان ،تعریف پانسمانآشنایی با وسایل لازم جهت پانسمان و آشنایی با محلولهای ضد عفونی
توضیح درس +کار عملی
//
جلسه هشتم
ادامه بحث پانسمان
ادامه فصل سوم
گفتن جزوه +کار عملی
//
//
 
 
 
 
جلسه نهم
 
 
 
 
 طریقه بانداژ کردن
 
 
 
 
ادامه فصل سوم
 آشنایی با اهداف بانداژ ،آشنایی با وسایل لازم جهت بانداژ و انواع بانداژ و طریقه بانداژ آرنج- ساعد –بازو و000عملی
 
 
 
 
توضیح درس +کار عملی
//
جلسه دهم
ادامه بحث پانسمان و بانداژ و محلولهای ضدعفونی روش ضد عفونی وسایل کار
//
طریقه پانسمان و بانداژ به صورت عملی و آشنایی با انواع مواد ضدعفونی وطریقه ضدعفونی کردن وسایل
کار عملی
//
جلسه یازدهم
بحث تزریقات
فصل چهارم
آشنایی با وسایل لازم جهت تزریقات –طریقه باز کردن سرنگ و نحوه کشیدن دارو
توضیح درس +کار عملی
//
جلسه دوازدهم
ادامه بحث تزریقات
//
جزوه وسایل لازمجهت تزریقات و طریقه کشیدن دارو از ویالو آمپول+کار عملی
توضیح درس و گفتن جزوه و کا ر عملی
پرسش از درس جلسات قبل
جلسه سیزدهم
ادامه بحث تزریقات و انواع تزریقات
//
آشنایی با انواع تزریقات(زیر جلدی –داخل جلدی –عضلانی)
تئوری وعملی
//
جلسه چهارهم
ادامه تزریقات و کنفرانس
//
گفتن جزوه و کنفرانس تزریقات ایمن+کار عملی تزریقات
//
//
جلسه پانزدهم
مبحث خونریزی ها
فصل پنجم کتاب
آشنایی با انواع خونریزی ها +طریقه بند آوردن خونریزی خفیف و شدید و خونریزی از بینی
توضیح درس +کار عملی
//
جلسه شانزدهم
شوک وانواع زخم ها
فصل   نهم    کتاب
آشنایی با تعریف شوک و عوامل ایجاد کننده شوک و طریقه انجام کمکهای اولیه هنگام بروز شوک و علائم شوک و انواع زخمها
//
//
جلسه هفدهم
احیاء قلبی ریوی
فصل دهم کتاب
آشنایی با موقعیتهای نیاز مند به احیاء قلبی ریوی مراحل اولیه احیاء-شناخت خفگی و علاءم آن
//
مطالب مربوط به احیاءموجود در فصلنامه و پوسترها و موکت مربوط به آن
جلسه هیجدهم
ادامه بحث قبل (انواع تنفس مصنوعی +طریقه خارج کردن جسم خارجی
//
آشنایی با انواع تنفس مصنوعی (دهان به دهان –دهان به بینی ودهان به دهان و بینی )و طریقه خارج کردن جسم خارجی در کودکان و نوزادان و بزرگسالان
تئوری و عملی
 
جلسه نوزدهم
کمپرس قلب +وضعیت بهبود
//
آشنایی با طریقه انجام کمپرس قلب و(دو نفره و یک نفره)و آشنایی با وضعیت بهبود
تئوری و عملی
//
جلسه بیستم
آشنایی با ابزار کاراساسی در کمکها و کپسول اکسیژن و انواع روشهای دادن اکسیزن و طریقه بسته بندی وسایل جهت استریل کردن
فصل سیزدهم کتاب
آشنایی با انواع برانکاردها و نحوه حمل بیمار با آن و آشنایی با قسمتهای مختلف دستگاه اکسیژن از طریق ماسک وسوند
//
//
جلسه بیسست و یکم
کار عملی
 
کار عملی پایه 1
 
 
جلسه بیستو دوم وجلسات بعدی
کار عملی کمکهی اولیه و کار عملی در بیمارستان
 
 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-8-3 11:53        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ