طرح درس کلی بیماریهای غیرواگیر
 
ردیف
عنوان درس
ساعت
تئوری
عملی
محل آموزش
روش ارائه وامکانات مورد نیاز
1
کلیات بیماریهای غیر واگیر
2
+
-
آموزشگاه
روش توضیحی وپرسش وپاسخ،وایت بورد
2
کلیات بهداشت روان وبیماریهای شدید روانی
2
+
-
"
روش توضیحی ،بحث وپرسش وپاسخ
3
بیماریهای خفیف روانی وصرع
2
+
-
"
"
4
عقب ماندگی ذهنی وآموزش بهداشت روانی
2
+
-
"
"
5
کلیات بیماریهای واگیر وبیماریهای روانی
2
-
+
"
ارائه کنفرانس توسط بهورزان
6
بیماریهای روانی وفعالیتهای اجرایی بهداشت روان
2
+
-
"
روش استاد میهمان (استفاده از کارشناس بهداشت روان شهرستان)
7
ارزشیابی کلیات بیماریهای غیر واگیر وروانی
2
-
+
"
آزمون کتبی
8
بیماری پرفشاری خون واندازه گیری صحیح فشارخون
2
+
-
"
روش توضیحی ونمایش عملی ،ماکت بدن انسان وفشارسنج جیوه ای وعقربه ای
9
برنامه کنترل فشارخون بالا
2
+
+
"
روش توضیحی وکارعملی استفاده از آورهد وایت بورد وفرمهای مربوطه
10
بیماری دیابت
2
+
-
"
روش توضیحی ونمایش عملی ،ماکت بدن انسان و آورهدو وایت بورد
11
طرح غربالگری دیابت وفشار خون
2
-
+
"
کارعملی تکمیل فرمهای غربالگری واستفاده از نرم افزار کامپیوتری
12
بیماری دیابت وفشار خون
2
-
+
"
ارائه کنفرانس توسط بهورزان باحضور کارشناس غیرواگیر شهرستان ومباحثه
13
بیماری تالاسمی
2
+
-
"
روش توضیحی بااستفاده از وایت بورد ونرم افزار کامپیوتری (پاور پوینت)
14
بیماری تالاسمی
2
-
+
"
نمایش فیلم وکنفرانس بهورزان
15
مشاوره تالاسمی
2
-
+
مرکز بهداشت
شرکت درجلسه مشاوره ازدواج
16
کلیات سرطانها
2
+
-
آموزشگاه
روش توضیحی بااستفاده از وایت بورد ونرم افزار کامپیوتری (پاور پوینت
17
سرطان سینه ،رحم وتخمدان
2
+
-
"
روش توضیحی واستفاده از تصاویر ووایت بورد
18
سرطانها
2
-
+
"
ارائه کنفرانس توسط بهورزان
19
ارزشیابی پرفشاری خون دیابت ،تالاسمی وسرطانها
2
-
+
"
آزمون کتبی
20
بیماری گواتر واختلالات ناشی ازکمبود ید
2
+
-
"
روش توضیحی وایت بورد وماکت بدن انسان
21
آشنای با کم خونی تغذیه ای وفقر آهن
2
+
-
"
 روش توضیحی وایت بورد
22
سوانح وحوادث
2
+
-
"
"
23
روش تکمیل چک لیست وآمار
2
-
+
"
 روش توضیحی وایت بورد استفاده از فرمها وچک لیست
24
ارائه کنفرانس بیماری گواتر وکم خونی
2
-
+
"
ارائه کنفرانس
طرح درس کلی بیماریهای غیرواگیر
 
ردیف
عنوان درس
ساعت
تئوری
عملی
محل آموزش
روش ارائه وامکانات مورد نیاز
25
امتحان ازبیماری گواتر واختلالات ناشی از کمبود ید وکمخونی
2
-
+
آموزشگاه
آزمون کتبی
26
آشنایی باروشهای درمان ومراقبت از بیماریهای غیر واگیر
10
-
+
واحد مبارزه با بیماریهای مرکز بهداشت
کارعملی
27
معاینه مراجعین از نظر گواتر وکم خونی
14
-
+
خانه بهداشت
"
28
آشنایی باعملکرد واحد غیر واگیر شهرستان
4
-
+
مرکز بهداشت
"
29
شرکت درجلسه مشاوره زوج مینورها
2
-
+
"
"
30
آشنایی با آزمایش خون درآزمایشگاه
4
-
+
آزمایشگاه مرکزی
"
31
مشاهده پاپ اسمیر
4
-
+
مراکز شهری
"(جهت خانمها)
32
آشنایی باگزارشات تشخیصی پاگ اسمیر در آزمایشکگاه
2
-
+
"
کارعملی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-8-3 11:53        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ