فرم گزارش فصلی فعالیتهای مربیان مرکزآموزش بهورزی شهرستان داراب
 
فصل گزارش: بهار                               نام گزارش دهنده:جمیله پورعابد
 
تعدادمربی ثابت: 4 نفر                                          تعداد مربی غیرثابت: 3
 
ردیف
 
فعالیتها
 
ماه گزارش
 
فروردین
 
اردیبهشت
 
خرداد
1
تعدادجلسه های شورای مربیان
     -
        1       
1  
2
تعدادجلسه های شورای بهورزی
      -
       _
      1
3
تعدادجلسه های بازآموزی ماهیانه بهورزان
-
         5جلسه        
 5جلسه
4
تعدادجلسه های بازآموزی ماهیانه کاردانها
   -
     1
     1
5
تعدادجلسه های آموزش بدوخدمت
    _
      - 
    1
6
تعدادخانه های بهداشت دانش آموزی بازدید شده
4
       3
      10
7
تعدادخانه های بهداشت آموزشی بازدید شده
      -
        -
    1   
8
تعدادجلسه های آموزشی که مدیرومربیان مرکزآمزش بهورزی به عنوان آموزش گیرنده درآن حضورداشته اند
     -
           1             
        1
9
تعداد دانش آموزبهورزی درحال آموزش
21
       21
 21
10
تاریخ شروع دوره نظری پایه اول/پایه دوم
   7/7/90 شروع پایه دوم
     _
-
11
تاریخ شروع دوره کاراموزی پایه اول/پایه دوم(دانش آموزان درحال گذراندن کاراموزی پایه دوم می باشند)
     _
-
    15/12/90
12
تعداد جلسه های امتحانی برگزارشده جهت دانش اموزان
     -
        10   
     10
13
تعدادجلسه های ستادی که مدیر در ان حضورداشته است
     1
       -
    -
14
تعدادروزی که مربی بهداشت خانواده درواحدبهداشت خانواده حضور دارد
     _
       _
     _
15
تعدادروزی که مربی بهداشت محیط درواحدبهداشت محیط حضور دارد
     _
       _
      _
16
تعدادروزی که مربی مبارزه بابیماریهادرواحد مبارزه بابیماریها حضور دارد
     _
     _
     _
17
تعداد روزی که مربیان درقالب تیم نظارت شهرستان به نظارت پرداخته اند
-
       12          
   10
18
تعدادخانه های بهداشت دارای بهورزشاغل بازدید شده
-
      12
   15
19
تعدادمراکزبهداشتی درمانی روستایی بازدید شده
    -
         -     
   1    
20
تعدادمراکزبهداشتی درمانی شهری بازدید شده
    -
      -
      -
توجه:این فرم بصورت فصلی به تفکیک ماه تکمیل وحداکثرتابیستم ماه بعدارسال گردد.
 
درصورتیکه جلسه های بازآموزی کاردانها وآموزش بدوخدمت توسط مرکزآموزش بهورزی انجام میگیرد ردیف 4و5 تکمیل گردددرغیراینصورت سفیدگذاشته شود.
 

 

 

 

 

 

 

 

فرم گزارش اجرای برنامه باز آموزی های ماهانه بهورزان شهرستان داراب در سه ماهه اول سال 1391                  صفحه 1

 

ماه

 

 

 

 

 

 

 

عنوان موضوع آموزشی

 

 

 

 

 

آموزش دهنده

 

 

 

 

 

تعداد شرکت کننده در جلسه آموزشی

 

 

 

تعداد ساعات آموزشی

 

تعداد جلسات برگزار شده با این عنوان دراین ماه

 

استفاده از طرح درس توسط آموزش دهنده

 

                 

 

نوع وسیله کمک آموزشی

 

 

 

 

 

 

 

نام

 

عنوان شغل

 

بلی

 

خیر

 

اسلاید

 

اورهد

 

اپک

 

وایت برد

 

فیلم آموزشی

 

عکس

 

پوستر

 

پمفلت  - کتابچه

 

فروردین

-

 

-

-

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

اردیبهشت

آزمون فصلنامه بهورز ومراقبت از نوزادان

 

زیبا پیشباز

 

محبوبه برنده نژاد

کارشناس بهداشت خانواده

کارشناس بهداشت خانواده

 

99

8

5 جلسه 5گروه

+

-

-

-

-

+

پاورپوینت

-

-

+

 

خرداد

 

بیماریهای واگیر

 

مژگان تسلیمی

پزشک بیماریها ی واگیر

 

99

8

5جلسه

5گروه

+

-

+

-

-

+

پاورپوینت

-

-

+

 

 

 

         نام ونام خانوادگی گزارش دهنده :     جمیله پورعابد                                                                             تاریخ ارسال گزارش:11/4/91

 

 

  

 

 

فرم گزارش اجرای برنامه باز آموزی های ماهانه بهورزان شهرستان داراب در سه ماهه اول سال1391                    صفحه 2

ماه

 

 

 

 

 

عنوان موضوع آموزشی

 

 

 

 

 

 

 

شیوه های تدریس

 

 

 

روش تدریس

انجام پیش آزمون و پس آزمون

 

سخنرانی

 

تمرینی

 

بازگویی

 

نمایشی

 

پرسش و پاسخ

 

ایفای نقش

 

آزمایشی

 

توضیحی

 

اکتشافی

 

نمایشی

 

بحث گروهی

 

پروژه

 

بارش افکار

 

بلی

 

خیر

 

فروردین

-

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

اردیبهشت

آزمون فصلنامه بهورز ومراقبت از نوزادان

 

+

 

 

 

 

 

 

 

+

 

+

 

 

 

+

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

+

 

-

 

خرداد

 

بیماریهای واگیر

 

+

 

 

 

 

 

 

 

+

 

-

 

 

 

+

 

+

 

 

 

-

 

 

 

 

 

+

 

-

 

         نام ونام خانوادگی گزارش دهنده :     جمیله پورعابد                                                                             تاریخ ارسال گزارش: 11/4/91

 

 

فرم گزارش اجرای برنامه باز آموزی های ماهانه کاردانهای بهداشتی شهرستان داراب در سه ماهه اول سال 1391                  صفحه 1 

ماه

 

 

 

 

 

 

عنوان موضوع آموزشی

 

 

 

 

آموزش دهنده

 

 

 

 

تعداد شرکت کننده در جلسه آموزشی

 

 

تعداد ساعات آموزشی

تعداد جلسات برگزار شده با این عنوان دراین ماه

استفاده از طرح درس توسط آموزش دهنده

 

                 

 

نوع وسیله کمک آموزشی

 

 

 

 

 

 

نام

عنوان شغل

بلی

خیر

اسلاید

اورهد

اپک

وایت برد

فیلم آموزشی

عکس

پوستر

پمفلت  - کتابچه

فروردین

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

اردیبهشت

آزمون فصلنامه بهورز

جمیله پورعابد

احمد بلاغی

مدیر آموزشگاه

 

    مسئول ستاد

15

8

1جلسه

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

خرداد

 

مداخلات روانی اجتمایی دربلایا

لیلا قربانی

 

جواد دریابر

کارشناس بهداشت روان

کارشناس بهداشت روانی بهزیستی

 

20

 

8

 

2جلسه  دردوگروه

 

+

 

-

 

-

 

+

 

-

 

+

پاور پوینت

 

-

 

+

 

+

 

 

 

 

         نام ونام خانوادگی گزارش دهنده :     جمیله پورعابد                                                                             تاریخ ارسال گزارش:11/4/91

 

 

 

فرم گزارش اجرای برنامه باز آموزی های ماهانه کاردانهای بهداشتی شهرستان داراب در سه ماهه اول سال1391                    صفحه 2

ماه

 

 

 

 

 

عنوان موضوع آموزشی

 

 

 

 

 

 

شیوه های تدریس

 

 

روش تدریس

انجام پیش آزمون و پس آزمون

سخنرانی

تمرینی

بازگویی

نمایشی

پرسش و پاسخ

ایفای نقش

آزمایشی

توضیحی

اکتشافی

نمایشی

بحث گروهی

پروژه

بارش افکار

بلی

خیر

فروردین

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

اردیبهشت

آزمون فصلنامه بهورز

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

خرداد

 

مداخلات روانی اجتمایی دربلایا

+

-

-

-

+

-

-

+

-

-

+

-

-

+

-

 

         نام ونام خانوادگی گزارش دهنده :     جمیله پورعابد                                                                             تاریخ ارسال گزارش:  20/1/91

 

 

 

فرم گزارش فصلی فعالیتهای مربیان مرکزآموزش بهورزی شهرستان داراب

 

 

فصل گزارش: بهار                               نام گزارش دهنده:جمیله پورعابد

 

تعدادمربی ثابت: 4 نفر                                          تعداد مربی غیرثابت: 3

ردیف

فعالیتها

ماه گزارش

فروردین

اردیبهشت

خرداد

1

تعدادجلسه های شورای مربیان

     -

        1       

1  

2

تعدادجلسه های شورای بهورزی

      -

       _

      1

3

تعدادجلسه های بازآموزی ماهیانه بهورزان

-

         5جلسه        

  5جلسه

4

تعدادجلسه های بازآموزی ماهیانه کاردانها

    -

     1

     1

5

تعدادجلسه های آموزش بدوخدمت

    _

      - 

    1

6

تعدادخانه های بهداشت دانش آموزی بازدید شده

4

       3

      10

7

تعدادخانه های بهداشت آموزشی بازدید شده

      -

        -

    1   

8

تعدادجلسه های آموزشی که مدیرومربیان مرکزآمزش بهورزی به عنوان آموزش گیرنده درآن حضورداشته اند

     -

           1             

        1

9

تعداد دانش آموزبهورزی درحال آموزش

21

       21

  21

10

تاریخ شروع دوره نظری پایه اول/پایه دوم

   7/7/90 شروع پایه دوم

     _

-

11

تاریخ شروع دوره کاراموزی پایه اول/پایه دوم(دانش آموزان درحال گذراندن کاراموزی پایه دوم می باشند)

     _

-

    15/12/90

12

تعداد جلسه های امتحانی برگزارشده جهت دانش اموزان

     -

        10   

     10

13

تعدادجلسه های ستادی که مدیر در ان حضورداشته است

     1

       -

    -

14

تعدادروزی که مربی بهداشت خانواده درواحدبهداشت خانواده حضور دارد

     _

       _

     _

15

تعدادروزی که مربی بهداشت محیط درواحدبهداشت محیط حضور دارد

     _

       _

      _

16

تعدادروزی که مربی مبارزه بابیماریهادرواحد مبارزه بابیماریها حضور دارد

     _

      _

     _

17

تعداد روزی که مربیان درقالب تیم نظارت شهرستان به نظارت پرداخته اند

-

       12          

   10

18

تعدادخانه های بهداشت دارای بهورزشاغل بازدید شده

-

      12

   15

19

تعدادمراکزبهداشتی درمانی روستایی بازدید شده

    -

         -     

    1    

20

تعدادمراکزبهداشتی درمانی شهری بازدید شده

    -

      -

      -

 

توجه:این فرم بصورت فصلی به تفکیک ماه تکمیل وحداکثرتابیستم ماه بعدارسال گردد.

 

درصورتیکه جلسه های بازآموزی کاردانها وآموزش بدوخدمت توسط مرکزآموزش بهورزی انجام میگیرد ردیف 4و5 تکمیل گردددرغیراینصورت سفیدگذاشته شود.

 

 

 

 

 

                                                

                                               فرم ارزشیابی جلسات آموزشی بدو خدمت کارکنان

                                                           مرکز بهداشت شهرستان داراب

 

نتایج ارزشیابی جلسات آموزشی سه ماهه  اول سال91  تاریخ شروع دوره20/3/91 تاریخ پایان دوره25/3/91

 

 

 

                              

                                                 تعداد افراد شرکت کننده در جلسات آموزشی

پزشک

بهداشت خانواده

           ماما

مبارزه بابیماریها

بهداشت محیط

بهداشت حرفه ای

بهداشت روان

سایر

کارشناس

کاردان

کارشناس

کاردان

کارشناس

کاردان

کارشناس

کاردان

کارشناس

کاردان

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

                                                        اسامی افراد شرکت کننده درجلسه

ردیف

نام ونام خانوادگی

عنوان شغلی

                     نمره کل

ملاحضات

pretest

posttest

1

حسین صادقی مهارلویی

پزشک عمومی

12

17

 

2

نسیم عالی دائی

پزشک عمومی

13

17

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

اسامی آموزش دهند گان:

1-  معصومه بیگم کاظمی        2- طیبه سلیمی    3- نازنین محقق    4-محبوبه برنده نژاد

 

5-  مژگان تسلیمی           6- علی اکبرخبازیان پور  7- احمد بلاغی     

 

 نام ونام خانوادگی گزارشگر: جمیله پورعابد                                 تاریخ گزارش:11/4/91

 

                                                        صورت جلسه شورای بهورزی شهرستان داراب

 

1- شماره جلسه:  1

2- زمان جلسه:30/2/91

      3  - مکان جلسه: اتاق ریاست مرکز بداشت

4- دستور جلسه:شورای بهورزی

5- اعضاء جلسه:

ردیف

نام ونام خانوادگی

سمت وعنوان درجلسه

ردیف

نام ونام خانوادگی

سمت وعنوان درجلسه

1

دکتر مسعود یزدان پناه

رئیس مرکز بهداشت

6

لیلا قهرمانی

بهورز

2

کامران ابراهیمی

مسئول تدارکات

7

صدیقه صیادی

بهورز

3

عبدالمطلب پروین

حسابداری

8

زینب سهیلی

بهورز

4

جمیله پورعابد

مدیر آموزشگاه

9

طیبه آگاه

بهورز

5

سهیلا آسوده

بهورز

10

 

 

 

6-مطالب مطروحه:

1.درمورد خریدخط تلفن جهت خانه های بهداشت فاقد تلفن مقرر گردید حتما خریداری گردد.

2. دررابطه با مشکلات ساختمانی خانه های بهداشت دوبرجی،بریسکان،تیزاب ومرز هنوز تعمیرات انجام نشده وهمچنین مشکل فاضلاب خانه های بهداشت نوساز وعدم جداسازی چاه فاضلاب مقررشد بامسئول امور ساختمان (اقای نوری)هماهنگی شود

3.درمورد تعمیر کولر خانه های بهداشت مرز،عطابخش،بستان،رستاق،کوهجرد،رشیداباد،بریسکان وشاه ذکریا صحبت شد

4. وسایل شش ماهه خانه های بهداشت تحویل نشده به علت انبارگردانی وتغییر وتحول که مقررگردید سریعا تحویل گردد.

5. دررابطه باتحویل وسیله نقلیه به دانش اموز بهورزی رستاق مقررگردید به محض رسمی شدن اقدام گردد.

6. هزینه پرداختی تلفنهای خانه های بهداشت توسط اداره 5000تومان میباشد که مقررگردید آقای دکتریزدان پناه درجلسه شبکه مطرح نمایند تا مبلغ بیشتری پرداخت گردد.

7. عدم کارایی سرنگهای خودایستا جهت تزریق واکسن که مقررگردید بررسی گردد.

8. حصارکشی خانه بهداشت نصرت

9. درمورد نحوه صحیح انجام واکسینایون درکلاس ماهیانه بطورعملی آموزش داده شود

10.دفتر سالمندان هنوز چاپ نشده است

11.درمورد قطع درختان خانه بهداشت فدامی مقررشد توسط مرکز بهداشت درجلسه بخشداری وشوراها مطرح گردد.

12. ساختمان خانه های بهداشت مهراباد مزیدی ناتمام است

13.درمورد عدم همکاری مناسب آزمایشگاه مرکزی جهت ازمایشات زنان باردار وسالمندان صحبت شد.

14. درمورد بیمه مصونیت شغلی که نیازبه تمدید دارد توسط آموزشگاه به اطلاع بهورزان رسانده شود.

15. مشکل معدوم کردن سگهای ولگرد که به عهده فرمانداری بخشداری  ودهیاران میباشد که اقدامی صورت نگرفته است.

16.کمبود میزوصندلی وپوشه خانوار درخانه های بهداشت همچنان باقی است

17. جمع آوری وسایل اسقاطی واضافی ازخانه های بهداشت انجام گیرد

18.وسیله نقلیه جهت روستاههای قمر وعشایر دراختیار خانه بهداشت رستاق قرارگیرد.

19.آموزش تزریق آمپول گلوکانتیم درزخمهای بیماران سالکی توسط بیماریهای واگیر به بهورزان داده شود.

20. آموزش نحوه کارباکامپیوتر به بهورزان دربرنامه قرارگیرد.

21. افزایش آمارسزارین واستفاده از شیرمصنوعی علیرغم آموزشهای بهورزان بدلیل اهمیت ندادن پزشکان متخصص.

 

7- مصوبات:

1.درمورد خریدخط تلفن جهت خانه های بهداشت فاقد تلفن مقرر گردید حتما خریداری گردد.

2. دررابطه با مشکلات ساختمانی خانه های بهداشت دوبرجی،بریسکان،تیزاب ومرز هنوز تعمیرات انجام نشده وهمچنین مشکل فاضلاب خانه های بهداشت نوساز وعدم جداسازی چاه فاضلاب مقررشد بامسئول امور ساختمان (اقای نوری)هماهنگی شود

3. وسایل شش ماهه خانه های بهداشت تحویل نشده به علت انبارگردانی وتغییر وتحول که مقررگردید سریعا تحویل گردد.

4.هزینه پرداختی تلفنهای خانه های بهداشت توسط اداره 5000تومان میباشد که مقررگردید آقای دکتریزدان پناه درجلسه شبکه مطرح نمایند تا مبلغ بیشتری پرداخت گردد.

5. عدم کارایی سرنگهای خودایستا جهت تزریق واکسن که مقررگردید بررسی گردد.

6.درمورد نحوه صحیح انجام واکسینایون درکلاس ماهیانه بطورعملی آموزش داده شود

7. درمورد بیمه مصونیت شغلی که نیازبه تمدید دارد توسط آموزشگاه به اطلاع بهورزان رسانده شود.

8.درمورد قطع درختان خانه بهداشت فدامی مقررشد توسط مرکز بهداشت درجلسه بخشداری وشوراها مطرح گردد

9.وسیله نقلیه جهت روستاههای قمر وعشایر دراختیار خانه بهداشت رستاق قرارگیرد.

10.آموزش تزریق آمپول گلوکانتیم درزخمهای بیماران سالکی توسط بیماریهای واگیر به بهورزان داده شود.

11. آموزش نحوه کارباکامپیوتر به بهورزان دربرنامه قرارگیرد.

 

8- جلسه بعدی:

 

زمان :فصل تابستان

مکان: مرکز بهداشت

دستورجلسه: شورای بهورزی

9- امضاء:

 

 

                                جدول اطلاعات فصلي مرتبط با مديريت بهورزي دانشگاه / دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني…استان فارس داراب فصل ]بهار  1391
لطفا از تغيير فرمت جدول خودداري نماييد.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
  نام مركزبهداشتي درماني تعداد خانه هاي بهداشت  تعداد بهورزان وضعيت تحصيلي بهورزان شاغل بازنشسته كسري بهورز دانش آموز پذيرفته شده در سال88     دانش آموز پذيرفته شده در سال89 دانش آموزپذيرفته شده درسال90 كل دانش آموزان بهورزي وضعيت آموزشگاه بهورزي از نظرفضاي فيزيكي وضعيت آموزشگاه بهورزي از نظر دانش آموزو وضعيت باز آموزي وضعيت مربيان از نظر پست سازماني
آموزشگاه بهورزي ندارد آموزشگاه بهورزي دارد
مصوب   موجود كسري مرد  زن كل   تحصيلات ابتدايي          تحصيلات راهنمايي مدرك‌كامل‌سوم راهنمايي      تحصيلات دبيرستان ديپلم كار و دانش    ساير ديپلم ها     ديپلم كامل باپيش دانشگاهي بالاتر از ديپلم جمع بازنشسته سال 90 بازنشسته سال 91 بازنشسته سال 92 تعداد شاغلين بالاي 23 سال سابقه كار زير ديپلم  ديپلم  كاردان زير ديپلم  ديپلم  كاردان زير ديپلم  ديپلم  كاردان ملكي استيجاري وقفي دانش آموز دارد دانش آموز ندارد برنامه آموزشي و باز آموزي دارد برنامه آموزشي و باز آموزي ندارد تعداد مربيان با پست سازماني تعداد مربيان بدون پست سازماني
با فضاي فيزيكي استاندارد با فضاي فيزيكي غيراستاندارد با فضاي فيزيكي استاندارد با فضاي فيزيكي غيراستاندارد با فضاي فيزيكي استاندارد با فضاي فيزيكي غيراستاندارد
1 جنت شهر 5 5 0 1 5 6 2   2       2   6                   10       4 15     *         *   *   5 0
2 مادوان 8 8 0 1 8 9 1   3     2 3   9                                                        
3 اعراب چگینی 8 8 0 2 5 7     3     1 3   7                                                        
4 شماره1 5 5 0 1 7 8   1 4     2 1   8                                                        
5 شماره 2 5 5 0 0 6 6 3   2 1         6                                                        
6 شماره 3 9 9 0 1 8 9 1   4 1     2 1 9                                                        
7 شماره 4 1 1 0   2 2     1       1   2                                                        
8 نصروان 6 5 1 0 6 6 4 2         1   6                                                        
9 شهرک ثارالله 8 7 1 1 6 7     3       4   7                                                        
10 تل بارگاه 4 4 0 3 4 7 2 4 1           7                                                        
11 رستاق 2 2 0 1 4 5     1     1 3   5                                                        
12 فدامی 3 3 0 1 3 4   1   1     2   4                                                        
13 قلعه نو فورگ 7 6 1 4 5 8 1   1     2 4   8                                                        
14 شهرک ولی عصر 3 3 0 0 3 3 1   2           3                                                        
14 لایزنگان 1 1 0   2 2 1     1         2                                                        
  جمع                                                                                      
لطفا از تغيير فرمت جدول خودداري نماييد. لازم بذکراستکه یکنفرازدانش آموزان ازشهرستان استهبان می باشد
 

 


تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-8-3 11:53        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ